tillsammans för små barns språkutveckling

Det födds över 3000 barn i Västmanland varje år.

Alla barn har rätt till ett välutvecklat språk. En god språkutveckling är en grund till jämlik hälsa
för alla barn. Med ett rikt och utvecklat språk ökar barnets möjligheter i livet. Språket är en
grundläggande rättighet och viktigt för att kunna kommunicera, informera sig, studera och ta
del av litteratur och kultur för att kunna vara delaktiga i samhället.

I Västmanland ger vi alla barn som föds en gåvobok i samband med hembesök från BHV eller
genom biblioteket för att visa hur viktigt det är med tidig språkstimulans. Vi uppmuntrar
nyblivna föräldrar att tillsammans med barnet prata, sjunga, leka med orden, rimma, ramsa
och läsa för att stärka barnets språk. Vi sår ett språkfrö för framtiden och vill att varje barn växer
upp med tilltro till sin egen språkliga  förmåga.

Från och med september 2017 kallas samarbetet mellan biblioteken och barnhälsovården för Språkfrö Västmanland

Från hösten 2017 delas en ny gåvobok och vykort ut till alla familjer som har barn som föds i Västmanland. Till arbetsmaterialet hör informationsblad till biblioteks- och BHV-personal om samarbetet mellan folkbibliotek och barnhälsovården.

Symbolen för samarbetet inom Språkfrö Västmanland är skapad av Marcus Ivarsson. Han är boende i Västerås och verksam som konstnär, serietecknare och illustratör.

I Västmanland finns det 31 BVC och ca 90 personer arbetar som barnhälsovårdssjuksköterskor (sept. 2017). I länet finns det ca 25 folkbibliotek, av variared storlek och servicegrad och ca 40 bibliotekarier, biblioteksassistener eller bibliotekspedagoger som arbetar med läsfrämjande verksamhet för barn och unga.

I Språkfrö Västmanland uppmanas folkibiblioteken och BVC att samarbeta under året utifrån de lokala förutsättningarna som finns. Det är viktigt att hitta möten mellan bibliotek och BVC, och att erbjuda föräldragrupper besök och visningar på biblioteken mm.

Grundidén i Språkfrö Västmanland är att BHV-sjuksköterskorna tar med sig bok och vykortet i samband med det hembesök som de fr.o.m. 2017 ska göra till familjen när barnet är 8 månader. Biblioteket stöttar med mötesplatser och träffpunkter för förldrar som vill veta mer om sitt barns språkutveckling.

Utvärdering och uppföljning av Språkfrö Västmanland kommer att ske inom ett år, förmodligen i september 2018.

Varför en ny satsning på små barns språkutveckling?
Familjen måste inkluderas för att stödja små barns språkutveckling. Samverkan mellan olika instanser och aktörer så som Barnhälsovården (BHV), bibliotek, förskola och logopedi kan åstadkomma långsiktiga och hållbara insatser i språk-stödjande program för småbarnsfamiljer.

80 % av ditt ordförråd kommer från det som du läser eller får läst för dig. En god språkutveckling är en grund till jämlik hälsa för alla barn 0-5 år. Ett rikt och utvecklat språk är en viktig grund för barnets möjligheter i livet. Språket är en grundläggande rättighet och viktigt för att kunna kommunicera, informera sig, vara delaktig i samhället och ta del av litteratur och kultur. Språkligt samspel före 3 års ålder har mycket stor betydelse för den fortsatta utvecklingen för språk-, läs- och skrivinlärning.

Vid skolstart kan ett barn i snitt 7000 ord. Men ordförrådet kan skilja mellan 5000 och 17000 ord och läsning bidrar starkt till det större ordförrådet. 

BHV och biblioteken är en viktig aktör när det gäller att prata med föräldrar om hur barns språkutveckling kan främjas. Biblioteken och BHV kan på olika sätt stötta detta i samarbete med föräldrar, förskola, öppen förskola, logopedmottagningar, skola, m.fl. aktörer som verkar för alla barns rätt till ett välutvecklat språk.

Viktiga faktorer för en positiv språkutveckling är:

· En positiv attityd till språk, böcker och läsning i hemmet

· Familjens engagemang

· Regelbunden högläsning, samtal och berättande 

· Tillgång till böcker, tidningar, berättelser och historier i hemmet 

· En tydlig närvaro i samspelet mellan barn och vuxen vid läsningen

Det viktiga är det lilla barnet med en nära vuxen i centrum och hur alla aktörer runt dem samverkar för att skapa en god grund för språkutveckling och läslust. I Språkfrö Västmanland ska vi  berätta om hur viktigt det är att läsa tillsammans med sitt lilla barn. Det när familjen, BHV-personal, bibliotekspersonal och personal på förskola och öppen förskola samarbetar som vi tillsammans kan stärka små barns språkutveckling i Västmanland.

Att etablera ett Spårknätverk under 2018
Samarbetet och arbetet med Språkfrö Västmanland kommer att utvecklas under 2018 genom att bilda ett språknätverk för denna viktiga fråga.

Särskilt engagerade i bildandet av spårknätverket är Fagersta bibliotek, Västerås stadsbibliotek, (stadsdelsbiblioteken i de västra stadsdelarna), barnhäslovårdsenheten och logpedmottagningen inom Region Västmanland.  Sammankallande för nätverket är kulturutvecklare Cajsa Broström.

Under 2018 får språknätverket stöd av Statens kulturråd.

Den 12 september 2017 genomfördes en kick-off för nystarten av samarbetet  Språkfrö Västmanland.

Eftermiddagen innehöll inspiration från Språkstart – Halland som är en satsning i Region Halland för att stärka arbetet kring små barns språkutveckling. Alla barn har rätt till ett språk! Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera språkutvecklingen. I denna satsning ska kommunerna och Region Halland samverka för att på olika sätt nå familjer med inspiration och information. Gerd Almquist Tangen, Hälso o sjukvårdsstrateg & Barnhälsovårds- utvecklare, och Maria Ehde Andersson, Utvecklingsledare - Bibliotek barn och unga, berättade om sitt samarbete i Halland.

Dagen gästades också av Gertrud Widerberg, projektledare för Bokstart i Göteborgs stad. hon berättade om Bokstart- en metod där biblioteket gör hembesök för att tala med föräldrar om språkutveckling. Hon berättade om hur de arbetar med att engagera småbarnsföräldrar att tidigt börja läsa tillsammans med sina barn för att stimulera språkutveckling och läslust bla genom att göra hembesök till familjerna.

På kick-offen presenterades också de böcker som 2017-2018 är nya gåvoböcker i Västmanland:

Pinos dagbok är första hands valet till alla barn som föds i Västmanland under 2017-2018.
Pinos dagbok är första hands valet till alla barn som föds i Västmanland under 2017-2018.
De små barnens bok är ett alternativ om familjen redan har Pino-boken
De små barnens bok är ett alternativ om familjen redan har Pino-boken
Boken finns också i en version med parallelltext på svenska, arabiska och engelska som erbjuds till de familjer som behöver det.
Boken finns också i en version med parallelltext på svenska, arabiska och engelska som erbjuds till de familjer som behöver det.

Dagen blev första steget på en nystart för vårt gemensamma arbete i Västmanland. Cajsa Broström presenterade det nya marknadsförningsmaterialet och de gåvoböcker och som vi nu kommer använda i Västmanland under 2017-2018.

Alla deltagare fick ett eget exemplar av gåvoboken.

Läs programmet här:

Det finns ett fortsatt behov av förankring och  kompetensutveckling  för barnhälsovårdssjuksköterskor och bibliotekspersonal och inspirationsdag och lärtillfällning kring små barn spårkutveckling kommer att genomföras även under 2018.